Xin data Đại từ nhân xưng (Pronouns.txt)

Thảo luận trong 'Phòng Converter' bắt đầu bởi Decepticon, 1/1/15.

 1. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  261
  Ta đang cần tổng hợp các đại từ nhân xưng để chỉnh lý toàn bộ đám dữ liệu sở hữu cách trong vietphrase.txt, ai có file Pronouns.txt đầy đủ nhất thì cho ta xin nhé. Thanks


  Mã:
  三小姐=tam tiểu thư
  三少爷=tam thiếu gia
  三少爺=tam thiếu gia
  二公子=nhị công tử
  二小姐=nhị tiểu thư
  侯世家=hầu thế gia
  先生了=tiên sinh ~
  別人們=những người khác
  别人们=những người khác
  副主任=phó chủ nhiệm
  副主席=phó chủ tịch
  副乡长=phó hương trưởng
  副书记=phó thư kí
  副会长=phó hội trưởng
  副厂长=phó trưởng xưởng
  副厅长=phó thính trưởng
  副县长=phó huyện trưởng
  副团长=phó đoàn trưởng
  副團長=phó đoàn trưởng
  副堂主=phó đường chủ
  副处长=phó trưởng phòng
  副局長=phó cục trưởng
  副局长=phó cục trưởng
  副市長=phó thị trưởng
  副市长=phó thị trưởng
  副帮主=phó bang chủ
  副幫主=phó bang chủ
  副廠長=phó trưởng xưởng
  副廳長=phó thính trưởng
  副总管=phó tổng quản
  副总裁=phó tổng giám đốc
  副所長=phó sở trưởng
  副所长=phó sở trưởng
  副指挥=chỉ huy phó
  副指揮=chỉ huy phó
  副掌教=phó chưởng giáo
  副掌門=phó chưởng môn
  副掌门=phó chưởng môn
  副教主=phó giáo chủ
  副書記=phó thư kí
  副會長=phó hội trưởng
  副校長=phó hiệu trưởng
  副校长=phó hiệu trưởng
  副殿主=phó điện chủ
  副洞主=phó động chủ
  副班長=lớp phó
  副班长=lớp phó
  副盟主=phó minh chủ
  副省長=phó tỉnh trưởng
  副省长=phó tỉnh trưởng
  副科長=phó khoa trưởng
  副科长=phó khoa trưởng
  副組長=phó tổ trưởng
  副經理=phó quản lý
  副縣長=phó huyện trưởng
  副總管=phó tổng quản
  副總裁=phó tổng giám đốc
  副组长=phó tổ trưởng
  副经理=phó quản lý
  副舵主=phó đà chủ
  副處長=phó trưởng phòng
  副部長=phó bộ trưởng
  副部长=phó bộ trưởng
  副鄉長=phó hương trưởng
  副鎮長=phó trấn trưởng
  副镇长=phó trấn trưởng
  副門主=phó môn chủ
  副门主=phó môn chủ
  副队长=đội phó
  副院長=phó viện trưởng
  副院长=phó viện trưởng
  副隊長=đội phó
  参谋长=tham mưu trưởng
  參謀長=tham mưu trưởng
  同学们=các đồng học
  同學們=các đồng học
  大人了=đại nhân ~
  大伙儿=mọi người
  大元帅=đại nguyên soái
  大元帥=đại nguyên soái
  大先生=đại tiên sinh
  大公子=đại công tử
  大夥兒=mọi người
  大妹子=đại muội tử
  大学士=đại học sĩ
  大學士=đại học sĩ
  大家伙=đại gia hỏa
  大家夥=đại gia hỏa
  大将军=đại tướng quân
  大將軍=đại tướng quân
  大小姐=đại tiểu thư
  大少爷=đại thiếu gia
  大少爺=đại thiếu gia
  大管事=đại quản sự
  大管家=đại quản gia
  家兄弟=gia huynh đệ
  家公子=gia công tử
  家大少=gia đại thiếu
  家子弟=gia đình đệ
  家族長=gia tộc trưởng
  家族长=gia tộc trưởng
  家母女=gia mẫu nữ
  家父子=gia phụ tử
  家父母=gia phụ mẫu
  家老二=gia lão nhị
  家老祖=gia lão tổ
  小兄弟=tiểu huynh đệ
  小姑娘=tiểu cô nương
  小王爷=tiểu vương gia
  小王爺=tiểu vương gia
  少奶奶=thiếu nãi nãi
  师团长=sư đoàn trưởng
  師團長=sư đoàn trưởng
  旁人们=đám ngoại nhân
  旁人們=đám ngoại nhân
  老先生=lão tiên sinh
  老前輩=lão tiền bối
  老前辈=lão tiền bối
  老太太=lão thái thái
  老太爷=lão thái gia
  老太爺=lão thái gia
  老夫人=lão phu nhân
  老夫子=lão phu tử
  老妈子=lão mụ tử
  老媽子=lão mụ tử
  老将军=lão tướng quân
  老將軍=lão tướng quân
  老师们=các lão sư
  老師們=các lão sư
  老帮主=lão bang chủ
  老幫主=lão bang chủ
  老施主=lão thí chủ
  老爷子=lão gia tử
  老爺子=lão gia tử
  老財主=lão tài chủ
  老财主=lão tài chủ
  自个儿=bản thân
  自個兒=bản thân
  董事長=đổng sự trưởng
  董事长=đổng sự trưởng
  世伯=thế bá
  世兄=thế huynh
  世子=thế tử
  世家=thế gia
  丫头=nha đầu
  丫頭=nha đầu
  中校=trung tá
  主任=chủ nhiệm
  主教=giáo chủ
  乡长=trưởng làng
  书记=bí thư
  人家=nhân gia
  他们=bọn hắn
  他們=bọn hắn
  仙子=tiên tử
  会长=hội trưởng
  伯伯=bá bá
  伯母=bá mẫu
  伯父=bá phụ
  你们=các ngươi
  你們=các ngươi
  侍卫=thị vệ
  侍衛=thị vệ
  元帅=nguyên soái
  元帥=nguyên soái
  兄台=huynh đài
  兄弟=huynh đệ
  先生=tiên sinh
  公主=công chúa
  公公=công công
  公子=công tử
  军师=quân sư
  別人=người khác
  别人=người khác
  前輩=tiền bối
  前辈=tiền bối
  千总=thiên tổng
  千戶=thiên hộ
  千户=thiên hộ
  千總=thiên tổng
  厂长=xưởng trưởng
  厅长=cục trưởng
  县丞=huyện thừa
  县令=huyện lệnh
  县长=huyện trưởng
  参谋=tham mưu
  參謀=tham mưu
  叔叔=thúc thúc
  司令=tư lệnh
  司長=cục trường
  司长=cục trường
  同学=đồng học
  同學=đồng học
  同知=đồng tri
  员外=viên ngoại
  和尚=hòa thượng
  咱们=chúng ta
  咱們=chúng ta
  員外=viên ngoại
  哥哥=ca ca
  团长=đoàn trưởng
  固志=vững chí
  團長=đoàn trưởng
  坛主=đàn chủ
  城主=thành chủ
  堂主=đường chủ
  堡主=bảo chủ
  壇主=đàn chủ
  处长=trưởng phòng
  大人=đại nhân
  大伯=đại bá
  大侠=đại hiệp
  大俠=đại hiệp
  大兄=đại huynh
  大叔=đại thúc
  大哥=đại ca
  大妹=đại muội
  大姐=đại tỷ
  大嫂=đại tẩu
  大家=mọi người
  大少=đại thiếu
  大帅=đại soái
  大师=đại sư
  大帥=đại soái
  大師=đại sư
  大爷=đại gia
  大爺=đại gia
  大秘=đại bí mật
  大郎=đại lang
  夫人=phu nhân
  女侠=nữ hiệp
  女俠=nữ hiệp
  女士=nữ sĩ
  奶奶=nãi nãi
  她们=các nàng
  她們=các nàng
  妈咪=mẹ
  妈妈=mẹ
  妹妹=muội muội
  姆妈=mẹ
  姆媽=mẹ
  姐姐=tỷ tỷ
  姑姑=cô cô
  姑娘=cô nương
  姨太=di thái
  姨娘=di nương
  娘娘=nương nương
  婆婆=bà bà
  婆汤=bà canh
  婆湯=bà canh
  媒婆=bà mối
  媽咪=mẹ
  媽媽=mẹ
  嬷嬷=ma ma
  它们=chúng
  它們=chúng
  宗主=tông chủ
  宫女=cung nữ
  宮女=cung nữ
  家主=gia chủ
  家庄=gia trang
  家族=gia tộc
  家村=gia thôn
  家莊=gia trang
  寡妇=quả phụ
  寡婦=quả phụ
  寨主=trại chủ
  导演=đạo diễn
  将军=tướng quân
  將軍=tướng quân
  尊者=tôn giả
  導演=đạo diễn
  小侄=tiểu chất
  小兄=tiểu huynh
  小哥=tiểu ca
  小妹=tiểu muội
  小姐=tiểu thư
  小子=tiểu tử
  小弟=tiểu đệ
  小鬼=tiểu quỷ
  少主=thiếu chủ
  少侠=thiếu hiệp
  少俠=thiếu hiệp
  少爷=thiếu gia
  少爺=thiếu gia
  局長=cục trưởng
  局长=cục trưởng
  市長=thị trưởng
  市长=thị trưởng
  师侄=sư điệt
  师兄=sư huynh
  师叔=sư thúc
  师哥=sư ca
  师妹=sư muội
  师姐=sư tỷ
  师弟=sư đệ
  师父=sư phụ
  师爷=sư gia
  师祖=sư tổ
  師侄=sư điệt
  師兄=sư huynh
  師叔=sư thúc
  師哥=sư ca
  師妹=sư muội
  師姐=sư tỷ
  師弟=sư đệ
  師父=sư phụ
  師爺=sư gia
  師祖=sư tổ
  帮主=bang chủ
  幫主=bang chủ
  庄主=trang chủ
  府尹=phủ doãn
  廠長=xưởng trưởng
  廳長=cục trưởng
  弟弟=đệ đệ
  当家=đương gia
  御史=ngự sử
  忤作=ngỗ tác
  总监=tổng thanh tra
  总管=tổng quản
  您们=các ngài
  您們=các ngài
  愛卿=ái khanh
  我们=chúng ta
  我們=chúng ta
  所長=sở trưöng
  所长=sở trưöng
  才子=tài tử
  护法=hộ pháp
  指挥=chỉ huy
  指揮=chỉ huy
  捕头=bổ đầu
  捕快=bộ khoái
  捕頭=bổ đầu
  掌柜=chưởng quầy
  掌櫃=chưởng quầy
  掌門=chưởng môn
  掌门=chưởng môn
  教主=giáo chủ
  教授=giáo thụ
  施主=thí chủ
  旁人=ngoại nhân
  書記=bí thư
  會長=hội trưởng
  校長=hiệu trưởng
  校长=hiệu trưởng
  殿下=điện hạ
  殿主=điện chủ
  洞主=động chủ
  爱卿=ái khanh
  爷爷=gia gia
  爺爺=gia gia
  状元=trạng nguyên
  狀元=trạng nguyên
  王爷=vương gia
  王爺=vương gia
  班長=ban trưởng
  班长=ban trưởng
  當家=đương gia
  皇子=hoàng tử
  盟主=minh chủ
  相公=tướng công
  省長=tỉnh trường
  省长=tỉnh trường
  真人=chân nhân
  知县=tri huyện
  知府=tri phủ
  知縣=tri huyện
  神医=thần y
  神醫=thần y
  禦史=ngự sử
  科長=khoa trưởng
  科长=khoa trưởng
  秘书=thư ký
  秘書=thư ký
  管家=quản gia
  組長=tổ trưởng
  統領=thống lĩnh
  經理=quản lý
  縣丞=huyện thừa
  縣令=huyện lệnh
  縣長=huyện trưởng
  總監=tổng thanh tra
  總管=tổng quản
  组长=tổ trưởng
  经理=quản lý
  统领=thống lĩnh
  老七=lão thất
  老三=lão tam
  老九=lão cửu
  老二=lão nhị
  老五=lão ngũ
  老儿=lão nhân
  老兄=lão huynh
  老兒=lão nhân
  老八=lão bát
  老六=lão lục
  老哥=lão ca
  老四=lão tứ
  老大=lão đại
  老太=lão thái
  老头=lão đầu
  老师=lão sư
  老師=lão sư
  老弟=lão đệ
  老怪=lão quái
  老板=lão bản
  老爷=lão gia
  老爹=cha
  老爺=lão gia
  老頭=lão đầu
  老鬼=lão quỷ
  自己=bản thân
  莊主=trang chủ
  處長=trưởng phòng
  行長=hành trưởng
  行长=hành trưởng
  課長=khóa trưởng
  諸位=chư vị
  護法=hộ pháp
  诸位=chư vị
  课长=khóa trưởng
  貴妃=quý phi
  賢侄=hiền chất
  賢弟=hiền đệ
  贤侄=hiền chất
  贤弟=hiền đệ
  贵妃=quý phi
  軍師=quân sư
  道兄=đạo huynh
  道友=đạo hữu
  道長=đạo trưởng
  道长=đạo trưởng
  部長=bộ trưởng
  部长=bộ trưởng
  鄉長=trưởng làng
  鎮長=trưởng trấn
  镇长=trưởng trấn
  長孫=trưởng tôn
  長老=trưởng lão
  长孙=trưởng tôn
  长老=trưởng lão
  門主=môn chủ
  门主=môn chủ
  队长=đội trưởng
  阿妈=mẹ
  阿姆=mẹ
  阿姨=a di
  阿媽=mẹ
  阿爸=cha
  院長=viện trưởng
  院长=viện trưởng
  隊長=đội trưởng
  他=hắn
  你=ngươi
  咱=ta
  她=nàng
  妈=mẹ
  妹=muội
  姐=tỷ
  姨=di
  娘=nương
  媽=mẹ
  嫂=tẩu
  它=nó
  您=ngài
  我=ta
  爸=cha
  爹=cha
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 4/1/15
 2. cuonghv

  cuonghv Thành viên kích hoạt

  Được thích:
  35,995
  Mấy cái này thường toàn dân lười, add luôn trong vp luôn lão ơi
   
 3. Decepticon

  Decepticon Moderator

  Được thích:
  261
  search trong vp thì cụm xuất hiện nhiều nhất là mẹ của + {đại từ} nhưng vẫn ko đủ :(
   

Thành viên đang xem bài viết (Users: 0, Guests: 0)